Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod

Malé domácí čistírny odpadních vod (ČOV), jsou určené k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod. Biologická čistírna odpadních vod umožňuje nahradit septik či jímku, využívá se proto nejčastěji k čištění splaškových vod z rodinných domů, penzionů nebo chat. K rodinnému domu se nejvíce hodí domácí čistička vody AS-VARIOcomp K, jejíž hlavní předností jsou minimální provozní náklady a rychlá návratnost investic.

Tak jako i v ostatních oborech, pokud chcete najít profesionální řešení, tak tím asi nejefektivnějším nebude nějaké universální řešení.

Proto jsme pro vás připraveni zajistit kompletní profesionální realizační servis. 

AS-MONOcomp

 

Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp je určena k čištění komunálních splaškových vod. ČOV typu SBR s procesem čištění, resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou, variantně se zařízením srážení fosforu a/nebo s UV lampou na odtoku pro hygienizaci vyčištěné vody. Jedná se o certifikovaný výrobek s jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky – ČOV s likvidací přebytečného kalu pomocí integrovaného odvodňovacího zařízení, které zajišťuje odtah přebytečného kalu do odděleného kalového prostoru a jeho stabilizaci pro možnost následné kompostace (4-16 EO) nebo odvozu z externí kalové nádrže (20-50 EO). Tato ČOV v několika variantách pro 2-50 EO splňuje požadavky na třídu DČOV III. dle NV 401/2015 Sb., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění dle NV 57/2016 Sb.

Varianty ČOV AS-MONOcomp

 

ČOV AS-MONOcomp je možné dodat ve 4 různých variantách dle požadavku na parametry vyčištěných vod:

• Typ AS-MONOcomp
Standardní verze čistírny bez zařízení pro srážení fosforu a zařízení pro hygienizaci odtékající vody.
• Typ AS-MONOcomp P
Standardní verze čistírny doplněná o zařízení pro srážení fosforu, ale bez zařízení pro hygienizaci odtékající vody.
• Typ AS-MONOcomp H
Standardní verze čistírny doplněná o zařízení pro hygienizaci odtékající vody, ale bez zařízení pro srážení fosforu.
• Typ AS-MONOcomp HP
Standardní verze čistírny doplněná o zařízení pro srážení fosforu a zařízení pro hygienizaci odtékající vody.

AS-MONOcomp – popis technologie

 

Odpadní voda natéká přes nátokový koš do nátokové části SBR reaktoru ČOV, kde dojde k uklidnění nátoku a částečné separaci mechanických nečistot. Odpadní voda v SBR reaktoru podléhá procesu čištění, kdy je využíváno řízeného čistícího cyklu probíhajícího v průběhu dne a střídají se zde fáze aerace, sedimentace, proplachu, odtoku a odkalení. Během aerační fáze dochází k plnění nádrže a současně k aerobním čistícím procesům. Plovoucí mikroorganismy shluklé do vloček odstraňují aerobní degradací organické znečištění a konverzují ho do biomasy. Sedimentace vloček je zabezpečena tak, že se vytvoří rozhraní mezi aktivovaným kalem a vyčištěnou vodou. Proplach brání nežádoucímu odtahu nerozpuštěných látek do odtoku. Vyčištěná voda je pak odtažena do odtokového žlabu. Přebytečný kal vznikající v ČOV je nakonec odčerpán do odvodňovacího zařízení pro stabilizaci a následnou likvidaci kalu.

Výhody čistírny odpadních vod AS-MONOcomp

• Spolehlivá prověřená konstrukce nádrže s několika variantami
• ČOV pro povolení na ohlášení do vod podzemních i povrchových
• Jednoduchá technologie s ověřenou vysokou spolehlivostí a účinností
• Vyřešená problematika kalu nízkonákladovou likvidací
• Varianty se srážením fosforu a/nebo hygienizací odtoku
• Možnost využití vyčištěné vody na závlahu
• Možnost dálkového dohledu nad ČOV
• V ceně vstupní komínek, pochůzný poklop, dmychadlo i řídící jednotka
• Výhodná cena pro ČOV typu PZV na ohlášení
• Nízké provozní náklady
• Zákaznická podpora a servis po celé ČR

Instalace ČOV

Instalace je jednoduchá – nádrž se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku, napojí na kanalizaci a propojí hadicemi
uloženými v chráničce s řídící jednotkou (a dmychadlem), která se připojí na el. energii – 230 V.

Odběr vzorků z ČOV

V případě použití ČOV v rámci klasického vodoprávního řízení doporučujeme instalovat za ČOV revizní a odběrné místo,
resp. šachtu AS-REVO pro odběr vzorků. Pak je možné odebírat vzorky jako jednorázové.

Další možnosti

• Monitoring ČOV s využitím AS-GSM – umožňuje monitorovat provoz a informovat majitele pomocí SMS o poruchách
a provozních stavech.
• Zařízení pro dávkování umělé výživy v případě dlouhodobějšího nižšího zatížení ČOV odpadními vodami.
• K ČOV je možné pořídit samostatně stojící pilíř nebo nástěnnou skříň na dmychadlo a řídící jednotku.

AS-VARIOcomp K

Typová řada vystrojených domovních čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod z RD. Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální spotřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem.

POPIS TECHNOLOGIE
Výhody AS-VARIOcomp K
• certifikace dle ČSN EN 12566–3/A2
• nízké provozní náklady
• kompletnost dodávky (vše v ceně)
• pochůzný poklop
• jednoduchá provozní manipulace a provozní spolehlivost
• zákaznická podpora a servis po celé ČR

Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru (A) nátokové části ČOV, kde je zbavena mechanických plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z usazovacího prostoru natéká přepadem již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru (B).

Aktivační prostor (B) slouží k biologickému čištění odpadní vody. Tento prostor je ve spodní části osazen jemno-bublinným provzdušňovacím systémem, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla, a případně nosičem biomasy (C) pro zlepšení stability procesu přetížené nebo málo zatížené ČOV. Výhodou řešení je akumulační prostor (D) v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení zrovnoměrnění odtoku z čistírny. Aktivovaná směs z aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže (E), odkud je pak vyčištěná voda odtahována mamutkou (F) do odtokového žlabu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odtahován pomocí mamutky do usazovacího a kalového prostoru (A) dle potřeby.

Čistírna prošla doplňkovou ověřovací zkouškou účinnosti pod dohledem „Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p.“. Během zkoušky byly ověřeny základní parametry účinnosti včetně amoniaku a fosforu, a tím bylo prokázáno splnění požadavků NV č. 57/2016 Sb., „o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních“. Z hodnot naměřených při původním měření zkoušky typu a z hodnot doplňkové ověřovací zkoušky vyplývá, že ČOV lze použít:

• pro vodoprávní řízení – a to i pro vypouštění do podzemních vod – viz garantované hodnoty,
• na ohlášení – jako ČOV třídy I.

Instalace čistíren

Čistírna se instaluje do výkopu na podkladní betonovou desku (není nutno obetonovat), připojí se přes hrdla ke kanalizaci a přivede se k ní vzduch z dmychadla umístěného mimo ČOV. Nastavení základních funkcí je provedeno již z výroby a čistírna kromě zapojení dmychadla do zásuvky nevyžaduje žádné elektroinstalační práce. Zprovoznění čistírny provádí dodavatel nebo autorizovaná servisní organizace. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti jsou typy pro 5 a 8 EO transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu lze provést i bez použití jeřábu.

AS-GSM – Monitoring ČOV

Pro kontrolu správně fungujících procesů čistíren odpadních vod vyvinula naše společnost monitorovací zařízení, která budou eliminovat havárie a u membránových ČOV informovat o blížící se nutnosti výměny (regeneraci) membrán tím, že budou včas upozorňovat provozovatele. Nově nabízené varianty jsou postaveny na systému přenosu informací sítí GSM pomocí SMS zpráv.

 

Statika

Statika nádrží je navržena výpočtovou metodou konečných prvků pomocí výpočtového programu NEXIS na únosnost 25 let.

Copyright Pagroma